Поддршка: (042) 213-7891

ЈП Комуналец Гостивар


Светозар Пепоски бр. 59
1230 Гостивар, Северна Македонија


Тел: (042) 213-789
Емаил: info@komunalecgostivar.gov.mk


Фатон Билали

Директор


Фатон Билали е роден на 1 јуни 1994 година во Гостивар.

Основно училиште завршил во село Чегран, додека гимназија во Гостивар.
- Во 2017 година дипломирал Архитектура на Факултетот за применети науки на Државниот универзитет во Тетово.
- Во 2016 година е вработен во канцеларијата за архитектура и инженерство во Гостивар.
- Во текот на 2018 и 2019 година работи во Заводот за научни истражувања и иновации на државата Универзитетот во Тетово како графички дизајнер.
- Од 2019 година работи како архитект во Управата за урбанизам при општина Гостивар.
- Во декември 2021 година е именуван за директор на НП „Комуналец“ од градоначалникот на општина Гостивар - Гостивар.