Figura

Kanalizim në fshatin Banjicë

Vazhdojmë me instalimin e rrjetit të kanalizimit në fshatin Banjic e epërme, në gjatësi prej 3119 metra.

Filloi sanimi i rrugëve të qytetit

Filloi aksioni për sanimin e rrugëve të qytetit. Fillimisht punohet në rrugët kryesore të qytetit, që më pas aksioni të...