Mbështetje: (042) 213-789

NP Komunalec Gostivar


Svetozar Peposki nr. 59
1230 Gostivar, Maqedoni e Veriut


Tel: (042) 213-789
Email: info@komunalecgostivar.gov.mk


Aktivitetet

Me sjelljen e ligjit për ndërmarrjet publike (1996) dhe ligjit për veprimtari Komunale (1997) me të cilën rregullohet veprimtaria e një ndërmarrje për veprimtari komunale si ndërmarrje e vetme për Komunën e Gostivarit, NP Komunalec, në kuadër të rrethit të saj të punëve i kryen veprimtarit vijuese:

  • Grumbullim, përpunim dhe furnizim me ujë
  • Përcjelljen e ujërave të zeza
  • Grumbullim, transport dhe deponim të mbeturinave të forta
  • Mirëmbajtjen e pastërtisë publike në sipërfaqet publike dhe objektet e hapura publike
  • Rregullim dhe mirëmbajtje të varrezave të qytetit
  • Ndërtim të objekteve komunale për rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit
  • Vendosje e instalimeve për ujësjellës dhe kanalizim
  • Mirëmbajtje të pajisjeve komunale në qytet
  • Ekzaminime teknike dhe analiza

Organogrami

Organizimi.width-1200