Rreth nesh

NP “Komunalec” Gostivar me akt të saj e themelon Këshilli i Komunës së Gostivarit. Ndërmarrja publike me Vendim të Këshillit të Komunës së Gostivarit nr.03-1269/1 nga 20.12.1989 është organizuar si ndërmarrje publike për veprimtari komunale “Komunalec” P.P. Gostivar dhe me të njëjtin Aktvendim nr. i regj.1606/09 nga data 22.12.1989 është regjistruar në Gjykatën e qarkut në Shkup, e harmonizuar me ligjin për ndërmarrjet publike dhe regjistrim në regjistrin tregtar të personave tjerë juridik në kuadër të regjistrit Qendror të RM.

Me sjelljen e Ligjit për ndërmarrjet publike (1996) dhe Ligjit për Veprimtari Komunale (1997) me të cilët rregullohet veprimtaria e një ndërmarrje për veprimtari komunale si ndërmarrje e vetme për Komunën e Gostivarit.