Поддршка: (042) 213-7891

ЈП Комуналец Гостивар


Светозар Пепоски бр. 59
1230 Гостивар, Северна Македонија


Тел: (042) 213-789
Емаил: info@komunalecgostivar.gov.mk


Активности

Со воведувањето на законот за јавни претпријатија (1996) и законот за општинска дејност (1997), со кој се уредува дејноста на претпријатие за општинска дејност како единствено претпријатие за општина Гостивар, НП Комуналец, во рамките на својот делокруг на работа ги врши следните активности:

  • Собирање, преработка и снабдување со вода
  • Пренесување на отпадна вода
  • Собирање, транспорт и отстранување на цврст отпад
  • Одржување на јавна чистота на јавни површини и отворени јавни објекти
  • Уредување и одржување на градските гробишта
  • Изградба на општински објекти за водоводна и канализациона мрежа
  • Поставување на водоводни и канализациони инсталации
  • Одржување на општинската опрема во градот
  • Технички испитувања и анализи

Органограм

Organizimi.width-1200