Нови инсталирањa на канализациона мрежа во село Дебреше

Изградба на дел од канализациона мрежа во село Дебреше.