Водоводна мрежа во населба Грудајца

Изградба на дел од водоводната мрежа во населба Грудајца.