Канализациската мрежа во село Долна Бањица

Инсталирање на дел од канализациона мрежа во село Долна Бањица.