Изградба на водоводна мрежа на улица 6, урбан блок 18

Изградба на водоводна мрежа на улица 6, урбан блок 18.