Инсталирање на дел од канализационата мрежа во село Речане

Инсталирање на дел од канализационата мрежа во село Речане.