Инсталирање на водоводна мрежа во населба Бањешница

Инсталирање на водоводна мрежа во населба Бањешница.