Инсталирање на водоводна мрежа во улица “29 Ноември”

Инсталирање на водоводна мрежа во улица “29 Ноември”, во должина од 150 метри.