Дејност

Со донесување на Законот за јавни претпријатија (1996) и Законот за комунални дејности (1997) со кои се регулира дејноста на едно претпријатие за комунални дејности како единставено претпријатие за Општина Гостивар, ЈП “Комуналец” во склоп на нејзините дејности врши:
– Собирање, обработка и снабдување со вода;
– Отстранување на отпадни води;
– Собирање,транспортирање и депонирање на комуналниот цврст отпад;
– Одржување на јавна чистота во јавните површини и отворени објекти;
– Управување и одржување на градски гробишта;
– Градење на комуналните објекти за водоводната мрежа и канализација;
– Поставување на инсталации за водовод и канализација;
– Одржување на градската комунална опрема;
– Техничка егзаминација и анализа;