admini

Kanalizim në fshatin Banjicë

Vazhdojmë me instalimin e rrjetit të kanalizimit në fshatin Banjic e epërme, në gjatësi prej 3119 metra.