Aktiviteti

Me sjelljen e ligjit për ndërmarrjet publike (1996) dhe ligjit për veprimtari Komunale (1997) me të cilën rregullohet veprimtaria e një ndërmarrje për veprimtari komunale si ndërmarrje e vetme për Komunën e Gostivarit, NP Komunalec, në kuadër të rrethit të saj të punëve i kryen veprimtarit vijuese:

  • Grumbullim, përpunim dhe furnizim me ujë;
  • Përcjelljen e ujërave të zeza;
  • Grumbullim, transport dhe deponim të mbeturinave të forta;
  • Mirëmbajtjen e pastërtisë publike në sipërfaqet publike dhe objektet e hapura publike;
  • Rregullim dhe mirëmbajtje të varrezave të qytetit;
  • Ndërtim të objekteve komunale për rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit;
  • Vendosje e instalimeve për ujësjellës dhe kanalizim;
  • Mirëmbajtje të pajisjeve komunale në qytet;
  • Ekzaminime teknike dhe analiza;