Instalime të reja në rrjetin e kanalizimit të fshatit Balindoll

Instalim i një pjese te re në rrjetin e ujësjellësit në fshatin Balindoll.