Instalime të reja në rrjetin e kanalizimit të fshatit Debresh

Ndërtimi i një pjese të rrjetit të kanalizimit në fshatin Debresh.