Instalimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën 6, blloku urban 18

Instalimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën 6, blloku urban 18.