Instalim i një pjese të rrjetit të kanalizimit në fshatin Reçan

Instalim i një pjese të rrjetit të kanalizimit në fshatin Reçan.