Pjesë e re në rrjetin e kanalizimit dhe ujësjellësit në lagjen Dutllok

Instalimi i një pjese të re të rrejtit të kanalizimit dhe ujësjellësit në lagjen Dutllok.