Instalime të kanalizimit në rrugën “Boge Veljanovski”

Instalimi i një pjese të re të rrjetit të kanalizimit në rrugën “Boge Veljanovski”, me gjatësi 250 metra.