Pjesë e re në rrjetin e kanalizimit në rrugën “Braqa Gjinoski”

Instalimi i një pjese të re në rrjetin e kanalizimit në rrugën “Braqa Gjinoski”.