Instalimi i rrjetit të ujësjellësit në lagjen Toskallar

Instalimi i rrjetit të ujësjellësit në lagjen Toskallar, me gjatësi prej 220 metra.