П Р О Е К Т И

Проект 1KfW-1 Проект WC-GOS-1 со Tehnoskopin Скопје На кредити земени од страна на германската банка КФВ Набавка и монтажа на UJMATSAVE (Vodomerave) Бр. На клиентите 03-763 / 1 од 21.12.2012 Бр. Реализаторите 387/03 од 21.12.2012 3475 - измерени монтирани имплементатори (Tehnoskopit) и 3123 - измерени монтирани главен фитинг односно Komunalecit копче NP-Гостивар. Вредноста на кредит од КФВ: 42,350,750.00 ден.

Проект 2KfW-1 Проект WC-GOS-2 со ЦУК Ekokon Скопје На кредити земени од страна на германската банка КФВ Reconstruc вода линии - Гостивар и изградба на вода мерење канали Бр. На клиентите 03-274 / 1 од 10.06.2013 Бр. Реализатори на 03-273 / 1 од 10.06.2013 Реконструкција на водоводи се реализираат во овој земји: 1. MLLAKI - L = 208,64 м, HDPE DN 90 mm, PN 10 бари 2. Rr.B. Ѓиноски - смешно - L = 150,28 м, HDPE DN 110 mm, PN 10 бари 3. престој Cigllana - L = 460,58 м, HDPE DN 110 mm и DN 63 mm, PN 10 бари 4. Свети Илинден - L = 1245,62 метри, HDPE DN 160 mm и DN 110 mm, PN 10 бари Изградба на мерење на вода канали се вградени во овие локации: 1. Мирдита во близина на ресторанот Панорама 2. Здуње ресторанот Пон bla 3. Zaednica Стариот Vodna во близина на зградата на зората 4. Свети бензинска пумпа Porballë ЈНА Мак Петрол 5. стариот град гробишта (пресекот на Zdunjës) Промена на старите вентили со SHIBER SHIBER нови Ventilla. Ventll вкупно 331 биле изградени SHIBER профилот на F-50mm-250mm F Вредноста на кредит од КФВ: 28,360,113.00 ден. Покрај projrktit КФВ жители Naga соседството Cigllana имаше барање да продолжи со една рака на вода за 120 метри, што не беше предвидено во проектот на КФВ и самото претпријатие Комуналец НП со сопствени средства за нега и да им овозможи на зградата оваа рака. Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 262,184.00 денари

Проект 3Реконструкција на водоводот во ул. Лазар Lazareski (ЈНА) L = 190 m, F-110 mm Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 919,189.00 денари

Проект 4Реконструкција на водоводот во ул. Беличанец точно мостот на Вардар во Горни Полог во џамија во Banjeshnicë L = 240 m, F-160mm-63mm F Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 2,322,263.00 денари

Проект 5Реконструкција на вода во ул. Беличанец вистински мост на Вардар гнездо во џамијата во Горна Banjeshnicë L = 240 m, F-160mm, 63mm F Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 2,322,263.00 денари

Проект 6Banjeshnicë мост Зголемување на профилот на Banjeshnicës цевки мост - Гостивар Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Investimitë Вредност: 274,000.00 денари

Проект 7Канализација по старата Градска аптека во ул. Илинденска L = 40m, Ф-250мм Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 276,750.00 денари

Проект 8Реконструкција на водоводна мрежа во точно Balindoll повеќето од Balindollit Uraës до ридот L = 250 м, mm f-160, F-90 mm Инвеститорите: НП Комуналец - Гостивар Investimitë Вредност: 1,187,870.00 денари

Проект 9Реконструкција на водоводот во f.Mirditë За мерење на шахтата во близина на ресторанот Панорама во џамијата во селото за да Мирдита L = 125 м, Ф-90 мм Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 345,940.00 денари Реконструкција на водоводот во f.Debresh L = 450 m, Ф-63 мм Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 415,130.00 денари Изградба на водоводот во соседството Banjeshnicë L = 98 m, Ф-63 мм Инвеститорите: НП Комуналец - Гостивар Investimitë Вредност: 193,229.00 денари

Проект 10Реконструкција на водоснабдување и изградба канализациски систем Во f. караница Канализација: L = 220 m, Ф-250мм Водовод: L = 450 метри, F-110mm, 90mm-F, F-63mm Инвеститор: Општина Гостивар и ЈП Комуналец - Гостивар Вредноста на инвестиција: 2,155,860.00 денари Канализација во rr.JNA населба "Toskallar" во близина на колеџ Кемал Yahja Инвеститор: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 1,282,180.00 денари Фекална канализација во близина на ресторан "Куќа" соседството Pitarnic во Гостивар Инвеститор: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 442,410.00 денар Канализација во зоната VI силикат Инвеститор: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 603,580.00 денар Фекална канализација и вода линии во rr.137 Инвеститор: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 193,730.00 денар Изградба на канализационен систем и изградба на водовод Градскиот стадион во Гостивар Инвеститор: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 659,796.00 денар Материјали за отпадни води (канализација цевки) f. Vërtok f. караница Инвеститор: Општина Гостивар и ЈП Комуналец Вредноста на инвестиција: 216,268.00 денар

Проект 11Подобрување на водоснабдувањето на градот Гостивар водоводна линија - вртење на бунари за мерните уреди f. Vërtokë Гостивар L = 1680 M, HDPE ND 280mm (F-250mm) Nr.arh.i имплементатори: 09-2366 од 13.11.2014 и nr.arh.i клиентите: 03-1785 / 2 од 22.10.2014 Proektantë: Про Инженеринг - Тетово На Mbykqyrës: GTI - Geotehniçki Инженеринг Скопје Спроведување: Пелагонија a.d. Гостивар Пуштање во употреба: НП Комуналец Гостивар Финансиран од: SECO - Државен секретаријат за економски прашања - Швајцарската Конфедерација Вредноста на инвестиција: 12,953,875.00 денари

Проект 12Отворајќи го патот за резервоар на f. Vërtokë Инвеститорите: Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 1,451,400.00 денари

Проект 13Собирање и отстранување на атмосферски води во сливот на f. Vërtokë L = 75 m, Ф-500мм Инвеститорите: Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 944,000.00 денари

Проект 14Канализација во ул. Светозар Peposki по Komunalecit Општински претпријатие - Гостивар L = 110 m, Ф-250мм Инвеститорите: Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 309,100.00 денари

Проект 15Пристапни патишта урбаните регулатива и административна зграда и работни места НП Комуналец Гостивар Свети Светозар Peposki бр.59 Договор бр. 05-1555 / 14 од 2015/12/28 Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Ivestimit Вредност: 2,265,560.00 денари

Проект 16Канализација во Долна Бањица џамија Бањица од дното на криви за Горна Бањица L = 542,70 м, Ф-400мм, Ф-250мм Договор бр. 03-1236 / 4 од 2015/10/20 Инвеститор: Општина Гостивар Investimitë Вредност: 6,780,198.00 денари Канализација во Долна Бањица на Muslimene гробишта гробиштата Ромите и реконструкција на вода gypitë L = 747,10 м, Ф-250мм (канализација цевка), Ф-90 мм (водовод) Договор бр. 03-1237 / 4 од 2015/10/20 Инвеститор: Општина Гостивар Investimitë Вредност: 6,312,946.00 денари

Проект 17Канализација во населба Долна Бањица "Vneshta" и реконструкција на вода gypitë L = 630 m, F-315mm (канализација цевка), F-110mm (водовод) Договор бр. 03-1235 / 4 од 2015/10/20 Инвеститор: Општина Гостивар Investimitë Вредност: 8,432,976.00 денари

Проект 18Реконструкција на водоводна мрежа во железниците од соседството L = 720 м, F-90mm F-63mm Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Investimitë Вредност: 1,390,400.00 денари

Проект 19Реконструкција и изградба на водоводни цевки во објектот Pitarnicë L = 590m, F-90mm F-63mm Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 798,270.00 денари

Проект 20Реконструкција на вода gypitë rr.Mlladen Симоноски Л = 151м, F-90mm F-63mm Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Investimitë Вредност: 657,473.00 денари

Проект 21Во f. Форино реализирани следните задачи: 1. Реконструкција на пумпна станица и Rezervuaritë во Форино 2. пумпа Поправка на вода за пиење во fsh.Forinë 3. мазнење на површината Резервоар и пумпна станица 4. За sistemitë вода и канализација во селото. Форино реализира различни работни места, како на пример, џамија во центарот gypitë размена на вода, врски jahorka претходна подготовка на вода и kanalizimitë итн 5. Набавка на нова пумпа за водовод во селото. Форино Инвеститор: Општина Гостивар и ЈП Комуналец Вредноста на инвестиција: 2,260,750.00 денари

Проект 222000 м3 резервоарот и снабдување линии - враќање на вода од главната Rezevuarit на постојните водоводни линии Договор бр. 05-461 / 61 од основната главнина Договор бр. 03-51 / 1 извршител Proektantë: GTI - Geotehniçki Инженеринг Скопје На Mbykqyrës: GTI - Geotehniçki Инженеринг Скопје Спроведување: Напредок Кичево Пуштање во употреба: НП Комуналец Гостивар Финансиран од: SECO - Државен секретаријат за економски прашања - Швајцарската Конфедерација Вредноста на инвестиција: 35,399,999.00 денари

Проект 23мрежна конекција е вода од железничката станица до ул. Боге Велјаноски (Свети Петка) Договор бр. 03-419 / 6 од 2016/04/28 Инвеститор: Општина Гостивар и ЈП Комуналец Вредноста на инвестиција: 640,990.00 денари

Проект 24Вода линии во Беловиште L = 200 m, F-63mm Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 159,900.00 денари

Проект 25Rekonsrtruimi и assfalltimi патот f. Дебреште каде канализација работел во Дебреште Договор бр. 03-401 / 4 од 2016/04/19 Инвеститор: Општина Гостивар Вредноста на инвестиција: 1,614,000.00 денари

Проект 26Рехабилитација на реката Извор во рехабилитација Kapazhës Имено Vërokë во Vërtok Бр главниот договор. 05-12 / 31 од 2016/04/15 Бр договор извршител. 03-75 / 1 од 2016/04/15 Proektantë: GTI - Geotehniçki Инженеринг Скопје На Mbykqyrës: GTI - Geotehniçki Инженеринг Скопје Спроведување: Напредок Кичево Пуштање во употреба: НП Комуналец Гостивар Финансиран од: SECO - Државен секретаријат за економски прашања - Швајцарската Конфедерација Вредноста на инвестиција: 3,630,945.00 денари Рехабилитација на селото снима камерата да Vërtok Договор бр. 05-398 / 17 од 2016/07/06 Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 1,813,070.00 денари

Проект 27Реновирање и адаптирање на места за преземање Комуналец НП Гостивар Договор бр. 05-385 / 17 од 2016/05/23 Инвеститорите: НП Комуналец Гостивар Вредноста на инвестиција: 2,183,000.00 денари

Проект 28Реализација на канализациониот систем во f.Zdunjë L = 4150 m, Ф-400мм, 315mm-F, F-250mm Договор бр. 03-402 / 4 од 2016/04/19 Инвеститор: Општина Гостивар Vletra инвестиција: 17,974,667.00 денари Канализација во f.Debreshë L = 550 m, Ф-400мм Договор бр. 03-1119 / 3 од 2016/10/18 Инвеститор: Општина Гостивар Vletra инвестиција: 2,846,250.00 денари Канализација во објектот Pitarnicë - Гостивар L = 380 m, Ф-250мм Договор бр. 03-1118 / 4 од 2016/10/18 Инвеститор: Општина Гостивар Vletra инвестиција: 2,146,110.00 денари

Проект 29Одржување на вода и канализација на градот и селата Со сопствени средства предвидени со годишниот план на програми за

Проект 30одржување ЈП Комуналец Гостивар освен систем за водоснабдување со грижа и одржување: 1. диви депонии (чистење) 2. Чистење на канализација и бура 3. Перење на градските улици 4. Бришење на улиците и тротоарите на градот 5. одржување на патишта, каде што имаше оштетувања од вода или канализација (покривање на истата) 6. одржување на објектите, како што се извор на вода - пролет captage, пумпна станица, резервоари и други помошни објекти на вода и канализација По наредба на Општина Гостивар побарувачката qytetyrëve Сопствени средства: НП Комуналец Гостивар