P R O J E K T E T

Projekt 1Projekti me KfW-1 WC-GOS-1 me Tehnoskopin e Shkupit Kreditë I mare nga Banka Gjermane KfW FURNIZIMI DHE MONTIMI I UJMATSAVE (Vodomerave) Nr. i Porositësit 03-763/1 nga 21.12.2012 Nr. i Realizuesit 387/03 nga 21.12.2012 3475 - ujëmatës me montim të realizuesit (Tehnoskopit) dhe 3123 – ujëmatës me montim të porositësit gjegjësisht me montim vetanakë të NP Komunalecit-Gostivarë. Vlera e kreditit nga KfW: 42.350.750,00 den.

Projekt 2Projekti me KfW-1 WC-GOS-2 me CMC Ekokon Shkupit Kreditë I mare nga Banka Gjermane KfW RIKONSTRUIMI I LINJAVE TË UJËSJELLËSIT – Gostivar dhe ndërtimi i SHAHTAVE matëse të ujit Nr. i Porositësit 03-274/1 nga 10.06.2013 Nr. i Realizuesit 03-273/1 nga 10.06.2013 Rikonstruimi i linjave të ujësjellësit janë realizuarë në këtë vende: 1. MLLAKI - L=208,64 m, HDPE DN 90 mm, PN 10 bar 2. Rr.B. Gjinoski – GJYQI - L=150,28 m, HDPE DN 110 mm, PN 10 bar 3. Vendbanimi CIGLLANË - L=460,58 m, HDPE DN 110 mm dhe DN 63 mm, PN 10 bar 4. Rr. ILINDENSKA - L=1245,62 m, HDPE DN 160 mm dhe DN 110 mm, PN 10 bar Ndërtimi i Shahtave matëse të ujit janë ndërtuar në këto vende: 1. Mirditë afër restoran Panoramës 2. Zdunjë te restoranit Mon Bllan 3. Vodna Zaednica e Vjetër afër ndërtesës së Agimit 4. Rr. JNA porballë pompës së benzinës Mak Petroll 5. Varezat e vjetra të Qytetit (udhëkryqi i Zdunjës) Ndërimi i shiber ventilave të vjetër me shiber ventilla të ri. Janë ndëruar gjithësej 331 ventll shibera, profili prej F-50mm deri F-250mm Vlera e kreditit nga KfW: 28.360.113,00 den. Përveçë projrktit të KfW naga banorët e lagjës Cigllana kishte kërkesë që të vazhdohet një krah i ujësjellësit edhe për 120 m, gjë që nuk ishte e paraparë me proektin e KfW dhe për këtë u kujdesë vetë ndërmarja NP Komunalec me mjete të veta e mundësojë edhe ndërtimin e këtij krahu. Investitorë: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 262.184,00 denarë

Projekt 3Rikonstruimi I linjës së ujësjellësit në rr. Llazar Llazareski (JNA) L=190 m, F-110 mm Investitorë: NP Komunalec Gostivarë Vlera e investimit: 919.189,00 denarë

Projekt 4Rikonstruimi I linjës së ujësjellësit në rr. Beliçicë më saktësishtë prej Urës së Vardarit te Gorni Pollogu deri te Xhamija në Banjeshnicë L=240 m, F-160mm, F-63mm Investitorë: NP Komunalec Gostivarë Vlera e investimit: 2.322.263,00 denarë

Projekt 5STACIONI FILTRUES PËR SISTEMIN E UJËSJELLËSIT TË GOSTIVARIT Proektant / Realizues: CMC Ekokon Shkupë Mbikëqyrës: Fakullteti i Ndërtimtarisë (Gradezhen Fakullteti) Shkupë Investitorë: Ministrija e Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinorë Vlera e investimit: 2.100.000,00 euro

Projekt 6Banjeshnicë te Ura Zmadhimi i profilit të Gypit te Ura e Banjeshnicës – Gostivarë Investitorë: NP Komunalec Gostivarë Vlera e investimitë: 274.000,00 denarë

Projekt 7Kanalizimi fekal mbas Barnatores së vjetër të qytetit në rr. Ilindenska L=40m, F-250mm Investitorë: NP Komunalec Gostivarë Vlera e investimit: 276.750,00 denarë

Projekt 8Rikonstruimi i rrjetit të ujësjellësit në Balindollë më saktësishtë prej Uraës së Balindollit deri te kodra L=250 m, F-160 mm, F-90 mm Investitorë: NP Komunalec – Gostivarë Vlera e investimitë: 1.187.870,00 denarë

Projekt 9Rikonstruimi i linjës së ujitë në f.Mirditë Prej Shahtës matëse afër restoran Panoramës deri te Xhamija e fshatit Mirditë L=125 m, F-90 mm Investitorë: NP Komunalec Gostivarë Vlera e investimit: 345.940,00 denarë Rikonstruimi i linjës së ujitë në f.Debresh L=450 m, F-63 mm Investitorë: NP Komunalec Gostivarë Vlera e investimit: 415.130,00 denarë Ndërtimi i linjës së ujësjellësit në lagjen Banjeshnicë L=98 m, F-63 mm Investitorë: NP Komunalec – Gostivarë Vlera e investimitë: 193.229,00 denarë

Projekt 10Rikonstruimi i rrjetit të ujësjellësit dhe ndërtimi i Kanalizimit Fekal Në f. Raven Kanalizim fekal: L=220 m, F-250mm Gyp uji: L=450 m, F-110mm, F-90mm, F-63mm Investitor: Komuna e Gostivarit dhe NP Komunalec – Gostivar Vlera e investimit: 2.155.860,00 denar Kanalizimi Fekal në rr.JNA vendbanimi “Toskallar” afër Kolegjit Yahja Kemal Investitor: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 1.282.180,00 denar Kanalizimi Fekal afër restorant “Votra”, lagja Pitarnic në Gostivar Investitor: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 442.410,00 denar Kanalizimi Fekal në Zonën e VI-të te Silika Investitor: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 603.580,00 denar Kanalizim Fekal dhe linjë ujësjellësi në rr.137 Investitor: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 193.730,00 denar Ndërtimi i Kanalizimit Fekal dhe ndërtimi i gypit të ujësjellësit Stadiumi i Qytetit në Gostivar Investitor: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 659.796,00 denar Materiale për Kanalizim (gypa kanalizimi) f. Vërtok f. Raven Investitor: Komuna e Gostivarit dhe NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 216.268,00 denar

Projekt 11Përmirsimi i ujësjellësit të qytetit të Gostivarit Linjë e ujësjellësi furnizuese - kthyese me puseta për pajisje matëse në f. Vërtokë Komuna e Gostivarit L=1680 m, HDPE ND 280mm (F-250mm) Nr.arh.i realizuesit: 09-2366 nga 13.11.2014 dhe nr.arh.i porositësit: 03-1785/2 nga 22.10.2014 Proektantë: Pro Inzhenering – Tetovë Organi Mbykqyrës: GTI – Geotehniçki Inzhenering Shkupë Realizues: Pellagonija a.d. Gostivarë Porositës: NP Komunalec Gostivarë Finansuar nga: SECO – State Secretariat for Economic Affairs – Swiss Confederation Vlera e investimit: 12.953.875,00 denarë

Projekt 12Hapja e rrugës për te Rezervuari në f. Vërtokë Investitorë: Komunalec Gostivarë Vlera e investimit: 1.451.400,00 denarë

Projekt 13Grumbullimi dhe largimi i ujit atmosferikë në Kaptazhë të f. Vërtokë L=75 m, F-500mm Investitorë: Komunalec Gostivarë Vlera e investimit: 944.000,00 denarë

Projekt 14Kanalizimi Fekal në rr. Svetozar Peposki mbas Ndërmarjes Komunale Komunalecit – Gostivarë L=110 m, F-250mm Investitorë: Komunalec Gostivarë Vlera e investimit: 309.100,00 denarë

Projekt 15Rregullimi urbanistik dhe stazat qasëse të ndërtesës administrative dhe hapsirat punuese të NP Komunalec Gostivar Rr. Svetozar Peposki nr.59 Kontrata nr. 05-1555/14 prej 28.12.2015 Investitorë: NP Komunalec Gostivar Vlera e ivestimit: 2.265.560,00 denarë

Projekt 16Kanalizimi Fekalë në Banjicë të Poshtme prej Xhamisë së Banjicës së poshtme deri te kthesa për Banjicë të Epërme L=542.70 m, F-400mm, F-250mm Kontrata nr. 03-1236/4 prej 20.10.2015 Investitorë: Komuna e Gostivarit Vlera e investimitë: 6.780.198,00 denarë Kanalizimi Fekalë në Banjicë të Poshtme prej varezave Muslimene deri te varezat e Romëve dhe rikonstruimi i gypitë të ujësjellësit L=747.10 m, F-250mm (gypi kanalizimit), F-90mm (gypi i ujit) Kontrata nr. 03-1237/4 prej 20.10.2015 Investitorë: Komuna e Gostivarit Vlera e investimitë: 6.312.946,00 denarë

Projekt 17Kanalizimi Fekalë në Banjicë të Poshtme vendbanimi “Vneshta” dhe rikonstruimi i gypitë të ujësjellësit L=630 m, F-315mm (gypi kanalizimit), F-110mm (gypi ujit) Kontrata nr. 03-1235/4 prej 20.10.2015 Investitorë: Komuna e Gostivarit Vlera e investimitë: 8.432.976,00 denarë

Projekt 18Rikonstruimi i rrjetit të ujësjellësit në lagjen Hekurudha L=720 m, F-90mm, F-63mm Investitorë: NP Komunalec Gostivarë Vlera e investimitë: 1.390.400,00 denarë

Projekt 19Rekonstruimi dhe ndërtimi i linjës së ujit në vendbanimin Pitarnicë L=590m, F-90mm, F-63mm Investitorë: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 798.270,00 denarë

Projekt 20Rikonstruimi i gypitë të ujësjellësit rr.Mlladen Simonoski L=151 m, F-90mm, F-63mm Investitorë: NP Komunalec Gostivarë Vlera e investimitë: 657.473,00 denarë

Projekt 21Në f. Forinë janë realizuar këto punë: 1. Rikonstruimi i Stacionit të pompimit dhe Rezervuaritë në Forinë 2. Riparimi i pompës të ujit të pijëshëm në fsh.Forinë 3. Rafshimi i sipërfaqëve te Rezervuari dhe Stacionit të pompimit 4. Rethë sistemitë të ujitë dhe kanalizimit në fsh. Forinë janë realizuar punë të ndryshme siç është p.sh. xhamia në qendër ndrimi i gypitë të ujitë, te jahorka përgaditja paraprake e kyçjeve të ujitë dhe kanalizimitë etj. 5. Furnizimi i pompës së re për ujë të pijëshëm në fsh. Forinë Investitorë: Komuna e Gostivarit dhe NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 2.260.750,00 denarë

Projekt 22Rezervuari 2000 m3 dhe linja furnizuese - kthyese e ujësjellësit prej Rezevuarit deri te linja kryesore eksistuese e ujësjellësit Kontrata nr. 05-461/61 e porositësit Kontrata nr. 03-51/1 e realizuesit Proektantë: GTI – Geotehniçki Inzhenering Shkupë Organi Mbykqyrës: GTI – Geotehniçki Inzhenering Shkupë Realizues: Përparimi Kërçovë Porositës: NP Komunalec Gostivarë Finansuar nga: SECO – State Secretariat for Economic Affairs – Swiss Confederation Vlera e investimit: 35.399.999,00 denarë

Projekt 23Konektimi I rrjetit të ujësjellësit prej Stacionit të Hekurudhës deri te rr. Boge Veljanoski (Sveti Petka) Kontrata nr. 03-419/6 prej 28.04.2016 Investitorë: Komuna e Gostivarit dhe NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 640.990,00 denarë

Projekt 24Linja e ujësjellësit në Bellovishte L=200 m, F-63mm Investitorë: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 159.900,00 denarë

Projekt 25Rekonsrtruimi dhe assfalltimi I rrugës në f. Debreshë ku është punu kanalizimi në Debreshë Kontrata nr. 03-401/4 prej 19.04.2016 Investitorë: Komuna e Gostivarit Vlera e investimit: 1.614.000,00 denarë

Projekt 26Rehabilitimi i Burimit të Lumit në Vërokë gjegjësishtë rehabilitimi i Kapazhës në Vërtok Kontrata e porositësit nr. 05-12/31 prej 15.04.2016 Kontrata e realizuesit nr. 03-75/1 prej 15.04.2016 Proektantë: GTI – Geotehniçki Inzhenering Shkupë Organi Mbykqyrës: GTI – Geotehniçki Inzhenering Shkupë Realizues: Përparimi Kërçovë Porositës: NP Komunalec Gostivarë Finansuar nga: SECO – State Secretariat for Economic Affairs – Swiss Confederation Vlera e investimit: 3.630.945,00 denarë Rehabilitimi i Shtëpizës tek Kaptazha në fshatin Vërtok Kontrata nr. 05-398/17 prej 07.06.2016 Investitorë: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 1.813.070,00 denarë

Projekt 27Renovimi dhe adaptimi të hapësirave të ndërmarjes NP Komunalec Gostivar Kontrata nr. 05-385/17 prej 23.05.2016 Investitorë: NP Komunalec Gostivar Vlera e investimit: 2.183.000,00 denarë

Projekt 28Realizimi i Kanalizimit Fekal në f.Zdunjë L=4150 m, F-400mm, F-315mm, F-250mm Kontrata nr. 03-402/4 prej 19.04.2016 Investitorë: Komuna e Gostivarit Vletra e investimit: 17.974.667,00 denarë Kanalizimi Fekal në f.Debreshë L=550 m, F-400mm Kontrata nr. 03-1119/3 prej 18.10.2016 Investitorë: Komuna e Gostivarit Vletra e investimit: 2.846.250,00 denarë Kanalizimi Fekal në vendbanimin Pitarnicë - Gostivar L=380 m, F-250mm Kontrata nr. 03-1118/4 prej 18.10.2016 Investitorë: Komuna e Gostivarit Vletra e investimit: 2.146.110,00 denarë

Projekt 29Mirëmbajtja e sistemit të ujësjellësit dhe kanalizimit të qytetit dhe fshatrave Me mjete vetanake të paraparë me plan program vjetorë

Projekt 30NP Komunalec Gostivarë përveçë mirëmbajtjes së sistemit me furnizimë me ujë kujdeset edhe për mirëmbajtjen e: 1. Deponive të egra (pastrimin) 2. Pastrimin e kanalizimit fekal dhe atmosferik 3. Larjen e rrugëve të qytetit 4. Fshirjen e rrugëve dhe trotuarëve të qytetit 5. Mirëmbajtjen e rrugëve ku ka pasur dëmtime nga uji apo kanalizimi (asfalltimin e të njëjtave) 6. Mirëmbajtjen e objektëve të veta si p.sh. burimit të ujit – kaptazhës, stacionit të pompimit, rezervuareve dhe objekteve tjera përcjellëse të sistemit të ujitë dhe kanalizimit Me urdhër të Komunës Gostivarit Kërkesa të qytetyrëve Me mjete vetanake: NP Komunalec Gostivar