Односи со јавноста

Систем 48 часа

Заради подобрување и транспарентноста на јавно достапните услуги и подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните во Општина Гостивар постои Систем со 48 часа. Граѓаните својот проблем или барање можат да го пријават 24 часа дневно, а во рок од 48 часа граѓаните ке добијат одговор за статусот и рокот за решавање,конечно решение или поведена постапка за решавање на пријавеното барање.

Пријави проблем
Тел. 042-213-789
Еmail. info@komunalecgostivar.gov.mk