Дејности на работењето

Јавното претпријатие во рамките на својот делокруг на рабтење ги врши следниве дејности:

  • Собирање,обработка и снaбдување со вода;
  • Отстранување на отпадни води;
  • Собирање,транспорт и депонирање на цврст отпад ;
  • Одржување на јавната чистота на јавните површини и отворените јавни објекти;
  • Уредување и одржување на градските гробишта;
  • Изградба на комунални објекти за водоводна и канализациона мрежа;
  • Поставување на инсталации за водовод, каналицација;
  • Одржување на комуналните уреди во градот;
  • Техничко испитување и анализа.

Со донесувањето на Законот за јавни претпријатија (1996) и Законот за Комунални дејности (1997) со кои се регулира дејствувањето на едно претпријатие за комунална дејност како единствено претпријатие за Општина Гостивар.