Основање         ЈП "Kомуналец" - Гостивар со свој акт го основа Советот на Општина Гостивар. Јавното претпријатие со Одлука на Советот на Оппштина Гостивар бр. 03-1269/1 од 20.12.1989 год. е организирано како јавно комунално претпријатие за комунални дејности "Комуналец" Ц.О. Гостивар и истото со решение рег.бр. 1606/09 од 22.12.1989 год. е регистрирано во Окружниот суд во Скопје, усогласено со Законот за јавни претпријатија и упис во трговскиот регистар на други правни лица, при Ценралниот регистар на РМ.


         Со донесувањето на Законот за јавни претпријатија (1996) и Законот за Комунални дејности (1997) со кои се регулира дејствувањето на едно претпријатие за комунална дејност како единствено претпријатие за Општина Гостивар.