Themelimi         NP,,Komunalec,, Gostivar me akt të saj e themelon Këshilli i Komunës së Gostivarit. Ndërmarja publike me Vendim të Këshillit të Komunës së Gostivarit nr.03-1269/1 nga 20.12.1989 është organizuar si ndërmarje publike për veprimtari komunale,,Komunalec,, P.P. Gostivar dhe e me të njejtin Aktvendim nr.i regj.1606/09 nga data 22.12.1989 është regjistruar në Gjykatën e qarkut në Shkup , e harmonizuar me ligjin për ndërmarjet publike dhe regjistrim në regjistrin tregëtar të personave tjer juridik në kuadër të regjistrit Qendror të RM.


         Me sjelljen e Ligjit për ndërmarjet publike(1996) dhe Ligjit për Veprimtari Komunale (1997) me të cilët regullohet veprimtaria e një ndërmarje për veprimtari komunale si ndërmarje e vetme për Komunën e Gostivarit.