Активности

Јавното претпријатие во рамките на своите надлежности ја врши следната дејност:

 • Собирање, обработка и снабдување со вода;
 • Следење на отпадни води;
 • Акумулација, транспорт и складирање на цврст отпад;
 • Одржување јавна чистота на јавни површини и отворени јавни објекти;
 • Поправање и одржување на градски гробишта;
 • Изградба на општински објекти за водоснабдување и канализација;
 • Инсталирање на инсталации за вода и канализација;
 • Одржување на комуналната опрема во градот;
 • Технички прегледи и анализи;

  Со донесувањето на Законот за јавни претпријатија (1996) и Законот за општински активности (1997) со кој се регулира активноста на претпријатието за општинска дејност како единствено претпријатие за општина Гостивар.