Aktiviteti

Ndërmarja publike në kuadër të rethit të sajë të punëve i kryen veprimtarit vijuese:

  • Grumbullim, përpunim dhe furnizim me ujë;
  • Përcjelljen e ujrave të zeza;
  • Grumbullim, transport dhe deponim i mbeturinave të forta;
  • Mirëmbajtje e pastërtis publike në sipërfaqet publike dhe objektet e hapura publike;
  • Rregullim dhe mirëmbajtje të varezave të qytetit;
  • Ndërtim të objekteve komunale për rjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit;
  • Vendosje e instalimeve për ujësjellës dhe kanalizim;
  • Mirëmbajtje të pajisjeve komunale në qytet;
  • Egzaminime teknike dhe analiza;

Me sjelljen e Ligjit për ndërmarjet publike (1996) dhe Ligjit për veprimtari Komunale(1997) regullohet veprimtaria e një ndërmarje për veprimtari komunale si ndërmarje e vetme për Komunën e Gostivarit.